Historia szkoły

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Historia szkoły zaczyna się już w pięć miesięcy po zakończeniu wojny. Decyzją Minister­stwa Rolnictwa i Wojewódzkiego Urzędu w Katowicach zostało utworzone 3-letnie Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego. Siedzibą szkoły stał się przejęty przez władze zamek niemieckiego hrabiego Henckel von Donnersmarcka wraz z czterohektarowym parkiem. Termin egzaminu i warunki przyjęcia do powstającego gimnazjum ogłoszone były w gazetach oraz na plakatach rozklejanych w okolicznych wsiach powiatu tarnogórskiego. Okres organi­zacyjny poprzedzający uruchomienie szkoły i 50-hektarowego gospodarstwa rolniczo-ogrodniczego wydzielonego dla szkoły z majątku Donnersmarcka do praktycznej nauki zawodu, był bardzo trudny. Zdobycie w ciągu jednego miesiąca pierwszych krzeseł, stolików uczniowskich, stołów, szaf, łóżek do internatu i sporo innego sprzętu gospodarczego było wielkim sukcesem Dyrektora i Grona Nauczycielskiego. Mieszkańcy Nakła zwrócili gospodarstwu zabrane w cza­sie wojny z gospodarstwa Donnersmarcka na przechowanie zwierzęta (dwie krowy, para koni i osiołków). W pracach organizacyjnych zaangażowali się: pan Józef Mikuła – instruktor ogrod­niczy oraz    pracownicy gospodarstwa – panowie Józef Bygar i Alfred Bendkowski.

Uroczyste otwarcie szkoły z udziałem władz powiatowych miało miejsce 1 października 1945r.

     W pierwszym roku szkolnym 1945/46 naukę rozpoczęło 41 uczniów w jednej klasie. Na stanowisko dyrektora został powołany bardzo dobry pedagog, fachowiec i przyjaciel mło­dzieży inż. Roman Mianowski..

Ówczesny zakres przedmiotów nauczania, wzorowany na przedmiotach w Szkołach Go­spodarstwa Wiejskiego i szkołach ogrodniczych przed wojną, był bardzo obszerny. W 3-letnim cyklu nauki obejmował 32 przedmioty, jak również zajęcia praktyczne. Przedmioty były wpro­wadzane sukcesywnie, w miarę przyjmowania nowych nauczycieli. Trzyletni okres nauki koń­czył się egzaminem, tzw. „Małą maturą”. Szkoła przygotowywała wysoko kwalifikowane kadry gospodarki wiejskiej, PGR-ów i spółdzielni produkcyjnych.

     W roku szkolnym 1946/47 klasa pierwsza liczyła 42, a druga 38 uczniów. W szkole łącznie z dyrektorem inż. R. Mianowskim pracowało 9 nauczycieli, a każdy z nich uczył średnio trzech przedmiotów.

W roku szkolnym 1948/49 uczyło się w szkole 120 uczniów. Więcej nie można było przyjąć z powodu braku miejsc i nauczycieli. Z początkiem stycznia 1949 roku odszedł ze szkoły dotychczasowy dyrektor -inż. Roman Mianowski. Pełnienie obowiązków dyrektora czasowo powierzono inż. Wacławowi Paulusowi. 15 czerwca 1949 roku dyrektorem szkoły został mianowany pan Stefan Depowski z Kluczborskiego Inspektoratu Oświaty Rolniczej.

     W ciągu jednego roku wybudowano skromną stodołę dla gospodarstwa szkolnego, boiska spor­towe, a w budynkach przyszkolnych dokonano wielu przeróbek, dzięki czemu uzyskano dwie nowe sale lekcyjne i umywalnię dla młodzieży.

W czerwcu 1949 roku wydane zostało zarządzenie władz szkolnych o przekształceniu 3- letniego Gimnazjum w 4-letnie Liceum Rolnicze. Wtedy uczniowie klasy trzeciej Gimnazjum przeszli do klasy trzeciej Liceum Rolniczego.

Do pierwszej klasy 4-letniego Liceum Rolniczego w roku szkolnym 1949/50 przyjęto 68 uczniów i utworzono dwie równoległe klasy pierwsze. Nauka w 4-letnim Liceum prowadzona była już według wydanych pierwszych i ujednoliconych programów ministerialnych z tema­tycznym określeniem treści kształcących, tak w przedmiotach ogólnokształcących jak i zawo­dowych.

W grudniu szkoła otrzymała milion złotych na remont budynku szkolnego. Rozbudowano chlewnie, zakupiono stroje regionalne dla zespołu artystycznego oraz książki do biblioteki. W wyniku różnych działań gospodarczych umeblowano i wyposażono 6 sal lekcyjnych, dzięki czemu nauka mogła odbywać się tylko na jedną zmianę.

W lipcu 1949 r. przy nakielskim Liceum został otwarty 2-letni Korespondencyjny Kurs Rolniczy a kierownikiem Działu Korespondencyjnego został mgr inż. Józef Napieracz. W 1953 roku Korespondencyjne Państwowe Technikum Rolnicze miało już 3 klasy liczące 125 słucha­czy. Naukę prowadzono systemem zjazdowo-korespondencyjnym.

W czerwcu 1951 roku w nakielskim Liceum Rolniczym przeprowadzono pierwszy egza­min maturalny, do którego przystąpiło 47 uczniów klas czwartych.

     Absolwenci zdawali egzamin pisemny z języka polskiego i szczegółowej uprawy roślin. Po trzech dniach przerwy odbywały się egzaminy ustne z przedmiotów obowiązkowych, który­mi były: szczegółowa uprawa roślin, hodowla zwierząt, maszynoznawstwo, nauka o Polsce i świecie współczesnym, ekonomia oraz ogrodnictwo i ochrona roślin. Absolwent otrzymywał świadectwo ukończenia Liceum Rolniczego oraz świadectwo dojrzałości dające tytuł technika rolnika i uprawniające do studiów wyższych. W 1952 roku maturę zdawało 51 uczniów.

     W 1952 roku nastąpiło przekazanie szkole przez Spółkę Sandomiersko-Wielkopolską Hodowli Roślin całego gospodarstwa rolnego o powierzchni 240 ha wraz z zabudowaniami, in­wentarzem żywym, maszynami i narzędziami, co stworzyło korzystniejsze warunki praktycz­nej nauki zawodu. Kierownikiem gospodarstwa został inż. Stanisław Kotecki. Szkoła otrzymała kredyty na budowę chlewni, wozowni i zakup maszyn do gospodarstwa.

     6 września 1952 roku ze stanowiska dyrektora szkoły zrezygnował pan Stefan Depowski. Obowiązki dyrektora do czasu nowej nominacji pełnił inż. Józef Bielach. Od 10 grudnia 1952 roku funkcję dyrektora pełnił pan Franciszek Grygierczyk. Rozwój szkoły był niezwykle dynamiczny. Do klas pierwszych zgłaszało się o wiele więcej uczniów, niż szkoła mogła przyjąć. Systematycznie przybywało również nauczycieli. W 1955 roku było ich już 21, w tym 12 uczących przedmiotów zawodowych. Administracją gospodarstwa kierował inż. Jan Tarasek, a zastępcą dyrektora do spraw pedagogicznych był dr Adolf Siekański.

     Z końcem czerwca 1955 roku dyrektor Franciszek Grygierczyk przeniósł się do Technikum Leśnego w Brynku, a od nowego roku szkolnego 1955/56 dyrektorem został inż. Zdzisław Wyciślak. Nastąpił okres stabilizacji kadrowej oraz wytężonej pracy szkoły na wielu odcinkach. Trójka nauczycieli: dr A. Siekański, mgr W Staszkiewicz i inż. J. Bielach podjęła się prowadze­nia eksperymentu pedagogicznego na temat praktycznego i problemowego nauczania. Przed­stawione na ogólnopolskiej konferencji dyrektorów i wizytatorów szkół rolniczych wyniki tych eksperymentów zostały bardzo wysoko ocenione, dzięki czemu Nakło awansowało na Ośrodek Metodyczny Uprawy Roślin pod kierownictwem dr A. Siekańskiego.

     W 1960 roku kierownikiem Ogniska Metodycznego Organizacji Gospodarstw Rolnych mianowano mgr W Staszkiewicza. W 1961 roku Departament Oświaty Rolniczej Ministerstwa powołał również w Nakle Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Szkół Rolniczych pod kierownic­twem dr A. Siekańskiego.

     W podsumowaniu wyników produkcyjnych gospodarstw szkolnych w województwie w 1964 roku Nakło zajęło I miejsce, za co szkoła otrzymała sztandar przechodni Ministra Rol­nictwa.

     W dniach 18-19 czerwca 1966 roku połączono obchody z okazji 20-lecia istnienia Szkoły i Zjazd Absolwentów z obchodami 1000-lecia Państwa Polskiego. Podczas tych obchodów szko­ła otrzymała imię 1000-lecia Państwa Polskiego oraz sztandar. Została również odznaczona Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego.

W czasie tej uroczystości pan Stanisław Kiermaszek wiceprzewodniczący Prezydium Wo­jewódzkiej Rady Narodowej wmurował akt erekcyjny pod nowy gmach szkoły i internat. Na budowę nowej szkoły władze przeznaczyły 30 milionów złotych.

W 1970 roku zakończono prace budowlane. Wybudowano nowoczesną szkołę z salą gimna­styczną, internat dla 250 wychowanków, dom nauczyciela, warsztaty, garaże, jałownik, ogrze­wane inspekty i belgijki.

     W 1982 roku, po 27 latach pracy na stanowisku dyrektora szkoły odszedł na emeryturę inż. Z. Wyciślak. Nowym dyrektorem został mianowany jego zastępca do spraw pedagogicznych inż. Józef Bielach, pracujący w tej szkole od 1952 roku. Zastępcą dyrektora do spraw pedago­gicznych został mgr Zenon Nowak, a zastępcą do spraw nauczania praktycznego i kierowni­kiem działu mechanizacji został mgr inż. Jan Prażuch.

     W latach 80 cały teren szkoły łącznie z parkiem został ogrodzony trwałym płotem, a w 1986 roku oddano nową inwestycję – gospodarstwo ogrodnicze oraz 54 mieszkania dla nauczycieli i pracowników gospodarstwa. Dzięki tak poważnej rozbudowie ośrodka szkolnego zmieniły się warunki pracy i nauki w całym, wciąż powiększającym się Zespole Szkół.

W 1990 roku odchodzi na emeryturę dyrektor inż. Józef Bielach. Dyrektorem z wyboru Rady Pedagogicznej zostaje mgr Zenon Nowak, dotychczasowy zastępca. Funkcję wicedyrekto­ra obejmuje mgr inż. Jan Kiedrzyn.

W ciągu następnych lat następuje rozwój szkoły. Coraz więcej młodzieży wybiera szkołę w Nakle, można by powiedzieć, dla obopólnych korzyści. Uczniowie osiągają sukcesy zarówno w nauce, jak i różnego rodzaju konkursach, olimpiadach itp. rozsławiając tym samym imię szkoły. Poszerza się baza dydaktyczna szkoły, dzięki której podnosi się poziom nauczania, jak również oferta edukacyjna. Zostaje otwarte Technikum Ekonomiczne, które cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów szkół podstawowych.

     Szkoła poszerzyła ofertę edukacyjną o Technikum Agrobiznesu, które zostało otwarte 01 września 1996 roku.

W październiku 1997 roku wyjeżdża do Francji delegacja ze szkoły aby nawiązać kontakty i poznać tamtejsze realia. Wyjazd był owocny. Poczyniono inwestycję w postaci zakupu krów rasy Limousin.

W kwietniu 1999 roku dyrektorzy szkoły wyjeżdżają na Węgry do Szabadkigyos, aby ustalić zasady wymiany uczniów na praktyki zawodowe. Przez kilka lat nasi uczniowie biorą udział we wzajemnej wymianie.

Rok 2000 to rok:

otwarcia punktu badań sprzętu rolniczego,pierwszych dożynek powiatowych zorganizowanych w Nakle Śląskim z udziałem władz,

– a także rok Rankingu, w którym nasza szkoła zajęła 17 miejsce w województwie i 180 w Polsce

Kolejne lata to czas wytężonej pracy, czas wchodzenia w życie reformy oświatowej. Zostaje powołane X Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Poszczególne szkoły zmieniają swoje nazwy, podobnie jak zmienia się nazwa zespołu, która od 01.09.2001 roku do 31.08.2002 roku brzmiała: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, a od 01 września 2002 roku: Zespół Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących.

     01 października 2004 roku funkcję dyrektora Zespołu obejmuje w drodze konkursu mgr Henryka Pawlik, nauczycielka szkoły

Jest to również rok wielu sukcesów i osiągnięć. Nasza szkoła znów znalazła się w Ogólnopolskim Rankingu Szkół, tym razem zajęła 18 miejsce w województwie i 171 w kraju.

     Nowością było zorganizowanie we współpracy z CKU w Tarnowskich Górach kursu ISSO: HACCP dla tegorocznych maturzystów, którzy dzięki temu uzyskali dodatkowe kwalifikacje.

Od września 2009 roku funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Mirosław Wyszyński.

W maju 2011 roku dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego został mgr inż. Sławomir Wawrzyniak.

W lipcu 2014 roku powołano do kierowania szkołą mgr inż. Adama Lisieckiego, z kolei funkcję wicedyrektora od roku 2012 pełni mgr Zuzanna Nojman.

1 lutego 2105 roku stanowisko dyrektora szkoły w drodze konkursu obejmuje mgr Łucja Chrzęstek-Bar, funkcję wicedyrektora pełni mgr Adam Lisiecki.

Centrum Kształcenia Rolniczego - Wszelkie prawa zastrzeżone Theme by Flythemes
Skip to content