Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych


W dniach 21-22 kwietnia 2017 r. odbędą się w naszej szkole eliminacje okręgowe XLI edycji OWiUR. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest najdłużej istniejącą i największą olimpiadą zawodową w kraju. Corocznie bierze w niej udział, wliczając w to etap szkolny i okręgowy, kilka tysięcy uczniów, z kilkuset szkół średnich, wszystkich regionów Polski.

Organizatorem tego etapu olimpiady jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, działający w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Środowiska.

Patronat nad tym etapem OWiUR-u sprawuje również Wojewoda Śląski i Kuratorium Oświaty w Katowicach .

Celem konkursu wiedzy jest przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, a także umożliwienie najlepszym kontynuowania nauki na wyższej uczelni.

W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół średnich, którzy chcą spróbować swoich sił w jednym z dziesięciu bloków tematycznych:

1.

Produkcja roślinna

7.

Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe

2.

Produkcja zwierzęca

a. Technologia żywności

3.

Architektura krajobrazu

b. Gastronomia

4.

Ogrodnictwo

8.

Agrobiznes

5.

Mechanizacja rolnictwa

9.

Leśnictwo

6.

Ochrona i inżynieria środowiska

10.

Weterynaria

W tych dniach na terenie naszej szkoły będziemy mieli zaszczyt gościć takie osobistości:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski,

– Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Włodzimierz Sady,

– Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek,

– Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer,

– prof. Janusz Żmija Nasz absolwent, były Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.