Projekt „Ekologiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw rolniczych szansą na zmniejszenie degradacji środowiska”- zaakceptowany!!!!!!!

 

Projekt „Ekologiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw rolniczych szansą na zmniejszenie degradacji środowiska” jest realizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2022.  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” . Dofinansowanie projektu wynosi 423408,28 PLN.

 

 

„Ekologiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw rolniczych szansą na zmniejszenie degradacji środowiska” to projekt skierowany do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim.

Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły, jako nowoczesnego ośrodka szkolącego specjalistów. W związku z szybko następującymi przemianami w sektorze rolniczym oraz rozwojem współpracy międzynarodowej, wzrasta zapotrzebowanie na pracowników nadążających za nowościami w dziedzinie techniki rolniczej, znającymi języki obce oraz posiadających umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i współpracy w grupie. Wprowadzenie rozwiązań dotyczących ekologicznego funkcjonowania gospodarstw pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, jak również zmniejszenia kosztów wywozu i utylizacji odpadów.

Młodzież w ramach realizacji projektu uzyska nowe doświadczenia zawodowe w zakresie: obsługi nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz pozna technologie produkcji zwierzęcej, uwzględniające zasady ochrony środowiska i BHP.

Projekt jest również szansą na podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie branżowym, podniesienie umiejętności interpersonalnych, kształtowanie wśród uczniów postaw tolerancji i otwartości, zdecydowania w działaniu oraz odpowiedzialności. Przede wszystkim jednak, udział w zagranicznym stażu zawodowym zwiększy szanse młodych osób na europejskim rynku pracy.

Zajęcia stażowe młodzieży będą odbywać się pod stałym monitoringiem polskich opiekunów, którzy są nauczycielami przedmiotów zawodowych. Dni wolne i niektóre popołudnia zostaną przeznaczone na zapoznanie się z historią i kulturą regionu Dolnej Saksonii. Po ukończeniu stażu uczniowie otrzymają wystawione dokumenty Europass- Mobilty, certyfikat od organizacji przyjmującej oraz zaświadczenie ze szkoły o udziale w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, program kulturowy, transport lokalny w Niemczech zostaną pokryte z budżetu projektu.

 

Wyjazd na staż zostanie poprzedzony dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi. Uczniom zapewnione zostanie wsparcie językowe, mające na celu poznanie bliżej słownictwa branżowego oraz wsparcie kulturowe którego celem jest poznanie kultury i obyczajów kraju goszczącego, jakim będą Niemcy. Uczniowie otrzymają także wsparcie pedagogiczne.

Niemieckim Partnerem będzie ośrodek kształcenia zawodowego DEULA Nienburg, mający duże doświadczenie w kształceniu kadr dla rolnictwa. Niemcy są krajem przodującym we wdrażaniu nowoczesnych technologii rolniczych, innowacji oraz ochrony środowiska przyrodniczego. Partner ten został wybrany, także ze względu na to, że ma dobrą opinię i jest doświadczony w prowadzeniu staży i praktyk na szczeblu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii w produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa i ekologii. Głównym czynnikiem, który zadecydował o wyborze tego partnera było to, że grupa nauczycieli kształcenia zawodowego, uczących w naszej szkole, niejednokrotnie uczestniczyła w projektach wymiany doświadczeń, które miały miejsce w DEULA Nienburg i osobiście przekonali się o zaletach i możliwościach partnera.

DEULA Nienburg jest również partnerem naszej szkoły przy realizacji projektów z środków PO WER i Erasmus + z lat ubiegłych.

W projekcie będą uczestniczyć trzy 18- osobowe grupy młodzieży, uczącej się w zawodzie technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik weterynarii wraz z opiekunami. Staże  grup będą trwały po dwa tygodnie, odbędą się w 2021 i 2022 roku.