Projekty unijne

PO WER

Fundusze europejskie

Unia Europejska

 

Projekt „Eko-innowacje kluczem do konkurencyjności małych gospodarstw rolnych i zmniejszenia bezrobocia w regionie” będzie realizowany przez ZSCKR w Nakle Śląskim. Niemieckim Partnerem będzie ośrodek kształcenia zawodowego DEULA Nienburg. Niemcy są krajem przodującym

w technologiach w bezpieczeństwa i ochrony środowiska przyrodniczego, a ośrodek w Nienburgu specjalizuje się w kształceniu kadry rolniczej. Partner ten został wybrany także ze względu na to, że ma dobrą opinię i jest doświadczony w prowadzeniu staży i praktyk na szczeblu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii w mechanizacji rolnictwa i ekologii

w produkcji roślinnej i zwierzęcej.  Głównym czynnikiem, który zadecydował o wyborze tego partnera było to, że grupa nauczycieli kształcenia zawodowego, uczących w naszej szkole, niejednokrotnie uczestniczyła w projektach wymiany doświadczeń, które miały miejsce w DEULA Nienburg

i osobiście przekonali się o zaletach i możliwościach partnera. Grupą docelową będzie 18-osobowa grupa młodzieży, ucząca się w zawodzie technik rolnik wraz z opiekunami. Uczniowie ci mieszkają w rolniczej części Śląska i wywodzą się głównie z gospodarstw wiejskich o niewielkim areale.

W przyszłości, po ukończeniu szkoły, przejmą gospodarstwa swoich rodziców i staną przed koniecznością zmodernizowania ich, a zapewne też powiększenia. Dzięki temu projektowi zdobyte doświadczenie przełoży się na lepsze gospodarowanie. Przyszli rolnicy będą starali się, by były one jak najbardziej dochodowe i by były miejscem zatrudnienia dla innych pracowników z branży rolniczej, którzy nie posiadają własnych gospodarstw. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, które są aktualnie preferowane na rynku pracy, a tym samym wzmocni pozycję szkoły na jako nowoczesnego ośrodka szkolącego specjalistów. W związku

z  szybko następującymi przemianami w sektorze rolniczym oraz rozwojem współpracy międzynarodowej, wzrasta zapotrzebowanie na pracowników nadążających za nowościami

w dziedzinie techniki rolniczej, znającymi języki obce oraz posiadających umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i współpracy w grupie. Dzięki realizacji projektu wzrośnie zainteresowanie szkołą, co przełoży się rekrutację i stanie się ona bardziej konkurencyjna na rynku pracy. Tematyka projektu odpowiada więc na potrzeby uczestników projektu, szkoły, rodziców uczniów, pracodawców i regionu.

 

Celami stażu są:

 1. nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń w ekologicznym chowie zwierząt,
 2. nabycie umiejętności obsługi i eksploatacji agregatów uprawowych zgodnie z ideą rolnictwa ekologicznego,
 3. nabycie umiejętności identyfikowania patogenów w uprawach ekologicznych,
 4. nabycie u umiejętności obsługi i eksploatacji nowoczesnych agregatów do siewu w rolnictwie ekologicznym,
 5. nabycie umiejętności użytkowania sprzętu do ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego i bhp,
 6. ocenienie zagrożenia plantacji ekologicznej oraz dobór metod i środków ochrony i pielęgnacji roślin,
 7. wdrożenie nowych standardów w ekologicznej produkcji poprzez konfekcjonowanie i dystrybucję wytworzonych produktów,
 8. udoskonalenie komunikacji w języku niemieckim oraz rozwijanie umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem zawodowym.

 

Uczestnicy tego stażu, a w efekcie przyszli absolwenci naszej szkoły, będą mieli olbrzymi wpływ na zmianę świadomości ekologicznej mieszkańców swoich miejscowości.

 

Młodzież w ramach realizacji projektu uzyska nowe doświadczenia zawodowe w zakresie: obsługi zootechnicznej zwierząt w warunkach niemieckich, ochrony roślin, obsługi nowoczesnego sprzętu rolniczego oraz pozna technologie produkcji zwierzęcej i roślinnej, uwzględniające zasady ochrony środowiska i BHP. Zajęcia stażowe młodzieży będą odbywać się pod stałym monitoringiem polskich opiekunów, którzy są nauczycielami przedmiotów zawodowych. Dni wolne i niektóre popołudnia zostaną przeznaczone na zapoznanie się z historią i kulturą regionu Dolnej Saksonii. Po ukończeniu stażu uczniowie otrzymają wystawione dokumenty Europass-Mobilty, certyfikat od organizacji przyjmującej i zaświadczenie ze szkoły o udziale w projekcie. Staż odbędzie się w od 4 -16 czerwca 2017 r.


 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW STAŻU

CYPR/LIMASSOL 2014

Developing competences of young landscape architects in modern Europe”

Rozwijanie kompetencji młodych architektów krajobrazu w nowoczesnej Europie”

Osoby ubiegające się o miejsce w grupie wyjeżdżającej na staż na Cypr 2014 proszone są o wypełnienie formularzu aplikacyjnego pobranego w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.ckrnaklo.pl ( zakładka Projekty Unijne) i oddanie go w sekretariacie uczniowskim.

 

>> FORMULARZ APLIKACYJNY <<

 

Kryteria naboru:

1) średnia ocen z ostatniego semestru: 1-3 pkt.
2) frekwencja na zajęciach w ostatnim semestrze: 1-3 pkt.
3) ocena z języka angielskiego: 1-5 pkt.
4) ocena z zachowania w ostatnim semestrze: 1-3 pkt.
5) ocena z praktyki zawodowej: 1-3 pkt.
6) średnia ocena z przedmiotów zawodowych w ostatnim semestrze 1-3 pkt.
7) udział w olimpiadach/ turniejach/ zawodach: 1-5 pkt w zależności od rangi.
8) sieroty lub półsieroty, młodzież z biednych rodzin i uczniowie niepełnosprawni: 1-5 pkt.

 

RAZEM DO ZDOBYCIA – 30pkt.


Komisja rekrutacyjna w składzie:

 1. dyrektor szkoły – p. Sławomir Wawrzyniak

 2. koordynator projektu- p. Ewa Michalik

 3. nauczyciele przedmiotów zawodowych – p. Jadwiga Bujoczek, p. Beata Pyka

 4. nauczyciel języka angielskiego – p. Danuta Sejnota

 5. psycholog szkolny- p. Karolina Mazur

dokona weryfikacji kandydatów, a następnie ogłosi listę zakwalifikowanych
do projektu oraz listę rezerwową.

Bliższych informacji udziela p. Ewa Michalik lub p. Małgorzata Dziewior.

Centrum Kształcenia Rolniczego - Wszelkie prawa zastrzeżone Theme by Flythemes
Skip to content