Konsultacje dla uczniów

Drodzy Maturzyści i Uczniowie

Informuję, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła rozpoczyna od 25.05.2020 r. konsultacje dla maturzystów, rewalidacje oraz od 1.06.2020 r. konsultacje przedmiotowe dla wszystkich uczniów, konsultacje z przedmiotów zawodowych dla uczniów zdających w czerwcu egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Celem tych konsultacji jest powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności egzaminacyjnych, praktyczna nauka specjalistycznych programów komputerowych, poprawa lub podwyższenie oceny z przedmiotu, itp.

Wszystkie zajęcia są dla ich uczestników dobrowolne, pod warunkiem przestrzegania wytycznych MEN, GIS, MZ oraz Procedur postępowania na wypadek podejrzenia o zakażenie COVID-19 ucznia / absolwenta / pracownika Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim oraz złożenia oświadczenia – wydruk ze strony szkoły lub napisane odręcznie.

Wymiar godzin został ustalony przez dyrektora szkoły; nauczyciel prowadzący wskazuje termin zajęć nie kolidujący z prowadzonym przez niego nauczaniem zdalnym, przekazuje harmonogram swoim uczniom oraz wychowawcy klasy, który przekazuje go dyrektorowi szkoły.

Zajęcia mogą być prowadzone, z zastrzeżeniem, że w danych salach lekcyjnych może być 10 uczestników (9 uczniów i nauczyciel, uczniowie siedzą w co 2 ławce – małe sale będą nieczynne).

W związku z tym, uczniowie powinni zapisywać się na konsultacje do wybranego nauczyciela. Uczeń, który nie zapisał się na konsultacje, może w nich uczestniczyć, jedynie pod warunkiem, że limit miejsc w klasie nie został wyczerpany – w przeciwnym razie nauczyciel nie wyraża zgody na jego udział w zajęciach.

Dyrektor ZSCKR w Nakle Śląskim

mgr Łucja Chrzęstek-Bar