Zarządzenie Dyrektora ZSCKR w Nakle Śląskim w sprawie dodatkowych dni wolnych

ZARZĄDZENIE Nr 2/2019/2020

 

Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

w Nakle Śląskim

 

w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych

 

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (D.U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 w sprawie organizacji roku szkolnego.
Zarządzam, co następuje

  • 1

 

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

w dniach:

dla Technikum

 

02.01.2020 r.  – dzień wolny od zajęć

03.01.2020 r. – dzień wolny od zajęć

04.05.2020 r.  – egzamin maturalny z języka polskiego (pn)

05.05.2020 r.  – egzamin maturalny z matematyki (wt)

06.05.2020 r.  – egzamin maturalny z języka angielskiego (śr)

12.06.2020 r.  – dzień po Bożym Ciele (pt)

23.06.2020 r.  – egzamin zawodowy – pisemny (wt)

 

dla Branżowej Szkoły I Stopnia

 

02.01.2020 r.  – dzień wolny od zajęć

03.01.2020 r. – dzień wolny od zajęć

04.05.2020 r.  – egzamin maturalny z języka polskiego (pn)

06.05.2020 r.  – egzamin maturalny z języka angielskiego (śr)

12.06.2020 r.  – dzień po Bożym Ciele (pt)

23.06.2020 r.  – egzamin zawodowy – pisemny (wt)

 

  • 2

 

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o ustalonych terminach dni wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach. Potrzebę zapewnienia uczniom opieki rodzice zgłaszają do szkoły (wychowawcom klas) na 2 dni przed planowanym dniem wolnym.

 

  • 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.